اندوهِ سفید

اندوهِ سفید/ شعرِ یونس گرامی
طراحی و پیاده سازی: راد وب