خاکستری معلق

خاکستری معلق/ شعر زینب ممبینی / شعر نو فارسی / موسسه انتشارات هشت/ نشر هشت
طراحی و پیاده سازی: راد وب