از ابتدا حرفم باش

از ابتدا حرفم باشم/ آفاق شوهانی/ شعر نو فارسی/ قیمت 8000 تومان
طراحی و پیاده سازی: راد وب